ZAŁĄCZNIK NR  2 DO  REGULAMINU  SKLEPU INTERNETOWEGO  GRAPAFASHION .PL

W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go drogą elektroniczną lub pocztą.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: 

GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź

e-mail: biuro@grapafashion.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Lp. Nazwa Symbol / rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

__________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

____________________________________________________

  

Podpis konsumenta(-ów)

__________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

 __________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.