REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAPAFASHION.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.05.2020 r.

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2

II.DEFINICJE 2

III. KONTAKT ZE SKLEPEM 3

IV.FUNKCJONOWANIE SKLEPU – INFORMACJE OGÓLNE 3

V.WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO - PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 3

VI.KOSZTY ZAKUPU 4

VII.ZŁOŻENIE  I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 4

VIII.DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY 5

IX.ZASADY I METODY PŁATNOŚCI 5

X.METODY I KOSZTY DOSTAWY 6

XI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY 7

XII.REKLAMACJE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 8

XIII.NEWSLETTER 8

XIV.DANE OSOBOWE 10

XV.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  10

XVI.OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 10

XVII.INNE POSTANOWIENIA 11

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO GRAPAFASHION 12

- CENNIK KOSZTÓW DOSTAWY 12

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO GRAPAFASHION 13

- WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 13

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy GRAPAFASHION.PL dostępny pod adresem www.grapafashion.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę – Grażynę Welfel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GRAPA Grażyna Welfel, NIP 7261380962, REGON 100139120.

Dla celów korespondencyjnych w związku z działalnością sklepu, w szczególności składania reklamacji i oświadczeń, wskazuje się adres do doręczeń: GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i zasad działania sklepu internetowego. Złożenie zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się i zaakceptował warunki funkcjonowania Sklepu, o czym informowany jest w toku składania zamówienia.

Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)., do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma Kodeks cywilny.

Sklep nie podlega obowiązkowi przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i nie zobowiązywał się do jego stosowania.

DEFINICJE

Dostawa – sposób dostarczenia zakupionego Produktu celem objęcia go w posiadanie przez nabywcę

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – usługa świadczona przez Sklep, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji związanych z ofertą i działalnością sklepu.

Produkt (Towar) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, obowiązujący w chwili złożenia zamówienia i dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ⦁ www.grapafashion.pl

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod adresem ⦁ www.grapafashion.pl - Grażyna Welfel prowadząca działalność pod firmą Grapa Grażyna Welfel, NIP: 7261380962, REGON: 100139120.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 KONTAKT ZE SKLEPEM

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą z użyciem poniższych danych kontaktowych:

Adres Sprzedawcy: GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@grapafashion⦁ .pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500728111

Obsługa mailowa i telefoniczna Klienta obywa się w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W szczególności tą drogą będą dostarczane wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na usługę Newsletter.

Wszelkie uzgodnienia odrębne, w szczególności inne niż wynikające z treści niniejszego Regulaminu, dla swej ważności muszą być poczynione na piśmie, przy czym za równorzędną zwykłej formie pisemnej uważa się oświadczenia składane drogą mailową.

FUNKCJONOWANIE SKLEPU – INFORMACJE OGÓLNE

Obsługa sprzedaży prowadzona jest w języku polskim. 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane czynnikami technicznymi, w szczególności w razie niezbędnych prac konserwacyjnych lub awarii. Wszelkie nieprawidłowości będą usuwane w możliwie najszybszym terminie umożliwiającym przywrócenie prawidłowego działania Sklepu.

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej z rozszerzeniami umożliwiającymi korzystanie ze strony internetowej – w szczególności z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO - PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument przyjął do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty – co następuje przy złożeniu zamówienia, za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu obsługi zamówień.

Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia prawidłową realizację zamówień w Sklepie.

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

KOSZTY ZAKUPU

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Cena i koszt dostawy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta stanowi suma ceny za Produkt oraz kosztów dostawy.

Złożenie zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

wysokości kwoty do zapłaty Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

W sytuacjach wyjątkowych, gdy charakter przedmiotu Umowy lub okoliczności nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

ZŁOŻENIE  I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Klient składa zamówienie za pośrednictwem witryny internetowej ⦁ www.grapafashion.pl, poprzez zautomatyzowany system obsługi. 

Sklep nie wymaga rejestracji użytkowników.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji powinno nastąpić nie później niż kolejnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.

W razie wątpliwości co do skutecznego złożenia zamówienia, danych w nim zawartych lub innych szczegółów transakcji, w szczególności w razie braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą celem weryfikacji zamówienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez system zautomatyzowanej obsługi Sklepu. Zgłoszenie Klienta będzie rozpatrywane w terminie do  5 dni roboczych. Termin na realizację wysyłki towaru ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas weryfikacji zamówienia.

W terminie do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania zamówienia przez system zautomatyzowanej obsługi Sklepu, Sprzedawca ma prawo zweryfikować dane zamówienia. Termin na realizację wysyłki towaru ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas weryfikacji zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.

DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

Sprzedawca dokumentuje sprzedaż paragonem albo fakturą.

Faktura wystawiana jest na żądanie Klienta zgłoszone przy złożeniu zamówienia na dane przez niego podane.

W razie nieotrzymania dokumentu sprzedaży, Klient informuje Sprzedawcę o tym niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania przesyłki.

O ile Klient nie zastrzeże inaczej, przyjmuje się, że wyraża zgodę na udokumentowanie sprzedaży fakturą elektroniczną, przesłaną na adres mailowy podany przy złożeniu zamówienia – o czym jest informowany również w toku składania Zamówienia, gdzie może wybrać opcję dokumentacji tradycyjnej (papierowej faktury lub rachunku).

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia (specyfikacji) Zamówienia oraz paragonu albo faktury. 

ZASADY I METODY PŁATNOŚCI

W Sklepie obowiązują następujące metody płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 

Numer konta do rozliczeń z Klientami Sklepu:

    63 1160 2202 0000 0002 3509 5369

Bank Millennium S.A.

Dla przelewów zagranicznych:

SWIFT: BIGBPLPW

IBAN: PL 63 1160 2202 0000 0002 3509 5369

płatność przez serwis PRZELEWY24 zgodnie z warunkami usługodawcy

W tytule przelewu bankowego należy podać numer zamówienia.

W razie niezaksięgowania lub niezarejestrowania wpłaty pełnej należności za towar, tj. ceny wraz z kosztami dostawy, w terminie 3 dni roboczych od zarejestrowania zamówienia przez system zautomatyzowanej obsługi Sklepu, zamówienie uważa się za anulowane.

Środki wpłacone przez Klienta, które nie zostały uzupełnione w terminie, a nie stanowią pełnej należności za towar, podlegają zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zarejestrowania zamówienia przez system zautomatyzowanej obsługi Sklepu, bez obowiązku realizacji dostawy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

METODY I KOSZTY DOSTAWY

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów UE, wskazanych w regulaminie Sklepu i cenniku dostaw.

Realizacja i koszty wysyłek zagranicznych do krajów innych niż wskazane w regulaminie i cenniku dostaw podlegają indywidualnemu ustaleniu drogą pisemną. W razie braku zgodnych ustaleń w tym zakresie, dostawa nie będzie zrealizowana, a środki wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi.

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, według obowiązującego cennika dostaw dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy są publikowane na stronie internetowej Sklepu w sposób dostępny dla Klienta, z możliwością ich utrwalenia.

Koszty dostawy są każdorazowo widoczne w opcjach wybieranych przez Klienta w toku składania zamówienia.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

za pośrednictwem Poczty Polskiej - przedpłata 

za pośrednictwem firmy Kurier InPost - przedpłata 

za pośrednictwem Poczty Polskiej - za pobraniem 

za pośrednictwem firmy Kurier InPost - za pobraniem 

za pośrednictwem paczkomatów InPost - przedpłata 

za pośrednictwem paczkomatów InPost - za pobraniem 

Dostawa do Niemiec:

za pośrednictwem serwisu Apaczka Niemcy - przedpłata

Sklep nie oferuje opcji odbioru osobistego zakupionego towaru przez Klienta.

Wysyłka towaru nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od złożenia prawidłowego zamówienia oraz zaksięgowania przez Sprzedawcę środków tytułem wpłaty ceny wraz z kosztami wysyłki.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Klient sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan, a wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie zgłosił dostawcy usługi przesyłki oraz Sprzedawcy. 

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

Jedno zamówienie jest dostarczane w jednej paczce, o ile ograniczenia gabarytowe nie skutkują koniecznością wysyłki w odrębnych paczkach. 

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drogą pocztową lub mailową:

na adres Sprzedawcy:  GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grapafashion.pl

Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument. 

Sklep nie przyjmuje zwrotów w przesyłkach „za pobraniem” ani jakichkolwiek innych formach obciążających kosztami przesyłki Sprzedawcę.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczoną kwotę ceny i kosztów przesyłki, jakie poniósł przy zakupie towaru, przy czym zwrotowi podlegają one jedynie do wysokości stanowiącej równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki oferowanego w Sklepie.

Skutki odstąpienia od umowy następują zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), w szczególności :

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, w szczególności w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W szczególności prawo odstąpienia od umowy podlegać może ograniczeniu w przypadku:

Bielizny osobistej

Strojów kąpielowych

Towar zwracany powinien posiadać oryginalne metki, przywieszki i inne oznakowanie dostarczone przez Sklep w stanie nienaruszonym w zakresie, jaki nie stoi na przeszkodzie przymierzeniu produktu. 

Sprzedawca może obniżyć kwotę zwrotu należności za towar jeżeli stan produktu zwracanego wskazuje na używanie towaru w sposób wykraczający poza prawo do sprawdzenia właściwości produktu przyjęte dla adekwatnych uprawnień w razie tradycyjnej sprzedaży stacjonarnej. W szczególności Sprzedawca może skorzystać z tego uprawnienia w razie śladów noszenia lub prania odzieży, usunięcia ometkowania lub innych okoliczności wskazujących na to, że Klient korzysta z prawa zwrotu towaru z naruszeniem celu umowy, jakim jest nabycie, a nie wypożyczenie towaru lub z przekroczeniem zasad dozwolonego sprawdzenia towaru przed jego zwrotem.

REKLAMACJE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkt z tytułu rękojmi.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie:

na adres Sprzedawcy: 

GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro@grapafashion.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może działać z udziałem lub za pośrednictwem:

miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów – kontakt do właściwego rzecznika można znaleźć na stronie: uokik.gov.pl

unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

organizacji konsumenckich

NEWSLETTER

Klient może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. 

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Klienta.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail oraz złożenie oświadczenia o zapisaniu się na usługę Newsletter Sklepu i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając odpowiedniego linka lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter, o czym poinformuje Klientów – przez przesłanie informacji drogą mailową.

Sprzedawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Newslettera jest Sprzedawca.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Sprzedawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.

DANE OSOBOWE

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ewentualnych innych obowiązujących w tym zakresie regulacji.

Szczegółowy opis zasad dotyczących ochrony i przetwarzania przez administratora danych osobowych został zawarty w polityce prywatności, udostępnianej na stronie internetowej Sklepu.

Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i zrealizowania.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są przedmiotem praw Sprzedawcy lub osób trzecich. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.grapafashion.pl bez zgody właściciela jest zabronione.  

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 i dotyczy wszystkich transakcji, dla których zamówienia złożono w okresie jego obowiązywania. 

Regulamin Sklepu jest dostępny dla  każdego Klienta w każdym czasie w taki sposób, aby mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, w szczególności publikowany jest na stronie internetowej Sklepu z możliwością jego utrwalenia. 

Zmiana Regulaminu może nastąpić przy zachowaniu warunków określonych prawem, w szczególności w art. 3841 kodeksu cywilnego.

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. Nieważne postanowienie zastąpione zostanie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało obowiązującym przepisom, w szczególności reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie spory z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez powszechne sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastosowaniem prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  SKLEPU  INTERNETOWEGO  GRAPAFASHION .PL

- CENNIK  KOSZTÓW  DOSTAWY

Towary oferowane przez Sklep dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów UE wedle następującego cennika:

Koszt dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej:

za pośrednictwem firmy Kurier InPost - przedpłata - 15,50 zł

za pośrednictwem firmy Kurier InPost - za pobraniem - 17,50 zł

za pośrednictwem paczkomatów InPost - przedpłata - 15,50 zł

za pośrednictwem paczkomatów InPost - za pobraniem - 16,50 zł

Koszt dostawy do Niemiec:

za pośrednictwem serwisu Apaczka Niemcy – 10,00 EUR ( równowartość w PLN)

W razie dostawy do innych krajów opcje i koszty wysyłki ustalane są indywidualnie

ZAŁĄCZNIK NR  2 DO  REGULAMINU  SKLEPU I NTERNETOWEGO  GRAPAFASHION .PL

- WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: 

GRAPAFASHION Grapa Grażyna Welfel, ul. Woskowa 7, 91-603 Łódź

e-mail: biuro@grapafashion.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Lp. Nazwa Symbol / rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

__________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

____________________________________________________

  

Podpis konsumenta(-ów)

__________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

 __________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.